Algemene Voorwaarden - Grand Casino Brussels

FORGOT YOUR DETAILS?

Algemene Voorwaarden

Be loyal, be royal

Casinos Austria International Belgium SA, met maatschappelijke zetel Grétrystraat 16-20 te Brussel stelt het reward programma voor met de naam “Royal Rewards”.

De Algemene Voorwaarden gaan van kracht vanaf de startdatum van het Royal Rewards programma op 21 juli 2018 (de “Effectieve Startdatum”) en zijn toepasbaar op elke deelnemer aan het Programma.

Bijkomstige Algemene Voorwaarden zijn mogelijk bij specifieke promoties, producten en services en zullen toegankelijk zijn via de Website, Kiosk en andere communicatiemiddelen.

 

Deel A – Definities

Behalve indien de context het anders voorziet, betekent:

"Programma" de Royal Rewards, de naam van het Royal Rewards Programma;

"Het Casino" Grand Casino Brussels Viage / Casinos Austria International Belgium SA;

"Kaart" de lidkaart van Grand Casino Brussels;

"Lid" de persoon die lid is van van het Casino and wiens naam op de Kaart vermeld staat;

"Deelnemer" het Lid dat deelneemt aan het Programma;

"Data" de persoonlijke data van een Lid;

"Reward Points, Royal Points of Punten” de Punten die een Lid kan verdienen door deelname aan het Programma en worden gecrediteerd op het account van het desbetreffende Lid;

"Coupons" de geprinte of elektronische tickets of Coupons die in te ruilen zijn voor services, kortingen of producten;

"Reward(s) of Voordelen" de goederen en/of diensten die door het Casino worden aangeboden in ruil voor het gepaste aantal Punten, die gratis zijn of met een bepaalde korting aangeboden worden;

"Kiosk" de elektronische terminal die in het Casino staat en waar Leden hun Punten kunnen bekijken, zich kunnen inschrijven voor de nieuwsbrief en toegang hebben tot de Coupons en Voordelen;

"Fraude" alle handelingen die fraude, oneerlijkheden en bedrog inhouden. Specifiek betekent dit:

 • bewust foutieve informatie doorgeven om Punten te verkrijgen;
 • elke poging om Punten te verkrijgen voor een activiteit die niet voor het Lid zelf is;
 • het gebruik of poging tot gebruik van gestolen of valse Coupons;
 • elke verkoop, ruil en/of aankoop van Punten die buiten de Algemene Voorwaarden van het Programma vallen;
 • elke poging om op oneerlijke wijze Punten te gebruiken of Voordelen te verkrijgen;
 • bewust voordeel halen uit de Fraude of het Wangedrag van een ander Lid of individu.

"Verlies" alle verlies, kosten, schade, verwondingen, ongelukken of claims (direct of indirect) die een Lid kan lijden en gelinkt zijn aan het Programma;

"Wangedrag":

 • het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden;
 • de poging om Punten of Voordelen te verzamelen d.m.v. Fraude;
 • al het ongewenste gedrag bij het gebruik van de Casino-faciliteiten;
 • al het ongewenste gedrag t.o.v. onze medewerkers.

"Website" alle pagina’s die toepasbaar zijn op het Programma en beschikbaar zijn op www.TheCasino.be of een andere domeinnaam zoals die beschikbaar wordt gesteld.

 

Deel B – Deelname aan het Programma

 1. Het Programma is toegankelijk voor individuen van 21 jaar of ouder die in het bezit zijn van een geldige lidkaart en volgens de Belgische wet toegestaan zijn om het Casino te betreden.
 2. Deelname wordt naar ons eigen inzicht aangeboden en mag geweigerd worden zonder hiervoor een reden op te geven.
 3. Om deel te nemen aan het Programma en een speciale Kaart te verkrijgen moet het Lid hiervoor expliciete toestemming geven bij registratie aan de Casino receptie. Door toestemming te geven, stemt het Lid ermee in dat het Casino de gegevens, die zijn gegenereerd door het gebruik van de Kaart, mag verwerken en gebruiken.
 4. Na toestemming kan het Lid profiteren van gerichte communicatie en Voordelen door aanvullende persoonlijke informatie te verstrekken bij de Kiosk (e-mail, verjaardag, etc.)
 5. Leden gaan akkoord dat zij gebonden zijn aan de Algemene Voorwaarden (deze kunnen wijzigen mettertijd) en de informatie op de Website.
 6. Veelvuldige deelname is niet toegestaan en ieder Lid is in bezit van één enkele Kaart. In geval dat een Kaart gedupliceerd wordt, zal elke voorgaande Kaart (behalve de eerste Kaart die door ons toegestaan werd) geannuleerd worden. Alle gedupliceerde Punten worden hierbij ook geannuleerd.
 7. De Kaart is en blijft eigendom van het Casino. Het Casino weigert elke aansprakelijkheid in geval van schade ten gevolge van misbruik of verlies van de Kaart. Het Management mag de Kaart intrekken zonder verantwoording af te leggen.
 8. We behouden ons het recht om het account van een Lid en zijn/haar gegevens te controleren zonder hiervan kennis te geven aan het Lid indien dit ter controle is van de naleving van de Algemene Voorwaarden. Alle beslissingen die het Casino in dit verband neemt, zijn onherroepelijk.
 9. Het Casino kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht, omstandigheden buiten zijn macht of in geval van gerechtvaardigde noodzaak, om het Programma of enig onderdeel van het Programma te verkorten, verlengen, uitstellen, wijzigen of annuleren. Deelnemers aan het Programma kunnen geen aanspraak maken op compensatie.
 10. Correspondentie wordt verzonden naar het laatst opgegeven postadres van het lid en/of naar het e-mailadres of een ander adres dat door het lid wordt verstrekt.
 11. Correspondentie met betrekking tot het Programma kan via post opgestuurd worden ter attentie van het Marketing departement (Royal Rewards), Grand Casino Brussels Viage, Grétrystraat 16-20, 1000 Brussel, of via mail naar [email protected]
 12. Wij zijn niet verantwoordelijk voor late, verloren of verkeerd geadresseerde communicatie.

 

Deel C – Punten, Voordelen en Coupons

 1. Deelnemers kunnen Punten verzamelen door op de slotmachines in het Casino te spelen. Het aantal verzamelde Punten hangt af van het type machine, de geplaatste inzet en de speeltijd.
 2. Het is mogelijk voor Deelnemers om extra Punten te verzamelen tijdens speciale evenementen en promoties.
 3. 1 punt heeft een waarde die overeenkomt met €0,01 in ruil voor speelkrediet (op de slots) of wanneer het wordt ingewisseld voor Voordelen, Coupons, eten en drank, merchandise of services die door het Casino aangeboden worden. Punten, Voordelen en Coupons hebben geen contante waarde.
 4. Het niveau van de Kaart wordt deels bepaald door een evaluatie van de verdiende Punten samen met een beoordeling die jaarlijks wordt uitgevoerd. Raadpleeg de website voor meer informatie.
 5. Indien een Coupon niet gebruikt werd, kunnen deze Punten gerecupereerd worden aan de cash desk binnen de geldigheidsperiode zoals vermeld staat op de desbetreffende Coupon.
 6. Als een Lid gedurende 12 opeenvolgende maanden geen Punten heeft verdiend of ingewisseld, vervallen alle Punten die zijn behaald tot die datum.
 7. Punten, Voordelen en Coupons zijn enkel geldig voor persoonlijk gebruik en mogen niet aangekocht, doorverkocht, geruild of op enig andere manier worden overgedragen aan andere personen. U stemt ermee in om uw Kaart te presenteren als hierom wordt gevraagd met betrekking tot het verzamelen en inwisselen van Punten of het gebruik van Voordelen en Coupons.
 8. In geval er zich een probleem heeft voorgedaan met spelapparatuur en/of de systeemsoftware en –hardware en hierdoor verkeerde Punten of Voordelen toegekend zijn geweest, draagt het Casino hier geen verantwoordelijkheid voor en is het niet verplicht deze toekenning na te komen.
 9. Elk ongeoorloofd gebruik, verwerving of aflossing van Punten, Voordelen en Coupons in strijd met de Algemene Voorwaarden zal, tenzij expliciet toegestaan, een fundamentele schending betekenen op deze Algemene Voorwaarden. Alle Punten, Voordelen en Coupons kunnen in dergelijke omstandigheden worden geconfisqueerd en het Lid kan worden uitgesloten van het Programma of zelfs van het Casino.
 10. Risico's (zoals diefstal of frauduleus gebruik) die gepaard kunnen gaan met Punten, worden overgedragen naar het Lid zodra deze zijn Punten registreert in zijn/haar account of wanneer het Lid de Coupons of Voordelen inwisselt. Wij kunnen Voordelen, Coupons of inruilingen annuleren indien we denken dat ze ongeautoriseerd of frauduleus zijn. We zijn echter niet aansprakelijk voor ongeoorloofd of frauduleus gebruik als gevolg van nalatige acties van het Lid. Leden kunnen ons niet verantwoordelijk stellen indien een andere persoon Punten in hun account spendeert door onnauwkeurig met hun Kaart om te gaan. Het is ieder Lid zijn/haar verantwoordelijkheid om alle informatie die hen zou kunnen identificeren te beveiligen en toegang tot hun Kaart onmogelijk te maken. Wij raden aan om de Kaart op dezelfde manier te behandelen als een betaalkaart en zo het risico te beperken dat iemand anders hun Punten gebruikt. Bij verlies van zijn/haar Kaart, dient het Lid ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
 11. U bent de houder van Punten, Voordelen en Coupons en bent verantwoordelijk voor hun veiligheid. Wij zijn echter te allen tijde de eigenaar van deze Punten, Voordelen en Coupons.
 12. Deelname aan het Programma zal worden beïndigd in geval van:
 • Overlijden van het Lid.
 • Bij geoorloofd vermoeden dat het Lid een daad van Fraude of Wangedrag heeft gepleegd.
 • Door vrijwillige zelfuitsluiting, door de kansspelcommissie te worden uitgesloten of door schending van de Algemene Voorwaarden.
 • Op verzoek van het Lid om de deelname aan het Programma te beëindigen. Leden worden uit het Programma verwijderd door ons schriftelijk te informeren dat ze niet langer wensen deel te nemen. Hun Kaart wordt ingewisseld aan de receptie voor een standaard lidkaart waarop geen Punten gespaard kunnen worden. Het Lid is echter nog steeds onderhevig aan de verplichtingen van de algemene Algemene Voorwaarden.
 1. Wanneer de deelname aan het Programma beïndigd wordt, worden alle opgespaarde Punten, Voordelen en Coupons geannuleerd.

 

Deel D – Databescherming

Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met derden, alleen met verwerkers die een verwerkersovereenkomst hebben met Grand Casino Brussels Viage. De verwerking van uw gegevens wordt geregeld in overeenstemming met de AVG.

 Disclaimer

Het management van Grand Casino Brussels Viage behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan de Algemene Algemene Voorwaarden en zal deze duidelijk aangegeven aan de ingang van het casino gedurende 30 dagen na de wijzigingen.

TOP